× Terug

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Het Ontwerp Departement en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Prijsopgave

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgave van Het Ontwerp Departement zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

3. Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door Het Ontwerp Departement wordt bevestigt en daartegen binnen 4 (vier) dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigd en Het Ontwerp Departement met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden Het Ontwerp Departement eerst nadat deze schriftelijk door Het Ontwerp Departement zijn bevestigd.

4. Meerdere ontwerpers, vormgevers en/of -bureaus

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers, vormgevers en/of -bureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers, vormgevers en/of -bureaus op de hoogte te stellen. Op verzoek van Het Ontwerp Departement dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere bureaus de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een ander bureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welk bureau dit is geweest.

De uitvoering van de overeenkomst

5. Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Het Ontwerp Departement mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.

6. Gebruik andere toeleveranciers

Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp c.q. de conceptrapportage, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. Het Ontwerp Departement houd zich voor, de uitvoering van die opdracht - waar nodig - beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan Het Ontwerp Departement, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. De vergoeding hiervoor wordt door Het Ontwerp Departement in/bij de prijsopgave verstrekt.

7. Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienden partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef, softproof of het laatste prototype van het ontwerp c.q. de conceptrapportage te controleren en goed te keuren. Indien de klant dit laatste om welke reden dan ook niet nodig acht licht het risico van eventuele fouten in het eindproduct bij de klant.

8. Termijn van levering

Een door Het Ontwerp Departement opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Het Ontwerp Departement is, ook bij een opgegeven termijn voor volbrenging van het ontwerp c.q. de conceptrapportage, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar in gebreken heeft gesteld. Bij overschrijding van het schriftelijk vastgelegde termijn door Het Ontwerp Departement is de aansprakelijk altijd beperkt tot het bedrag van het Het Ontwerp Departement toekomende honorarium. Het Ontwerp Departement is niet aansprakelijk voor een te late levering van producten uitbesteed aan derden.

Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht

9. Auteursrecht en industriële eigendom

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp c.q. de conceptrapportage en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detail(aan-)tekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan Het Ontwerp Departement. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Het Ontwerp Departement en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij Het Ontwerp Departement.

10. Auteursrechthebbende

Het Ontwerp Departement garandeert dat een geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen, dat hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan -beschikken.

11. Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geld voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

12. Naamsvermelding

Het Ontwerp Departement is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van Het Ontwerp Departement openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als Het Ontwerp Departement dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van Het Ontwerp Departement en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depoten de naam van de ontwerper, vormgever en/het bureau/de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.

13. Eigendom bij Het Ontwerp Departement

Zolang geen nadere afspraken tussen Het Ontwerp Departement en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door de ontwerper ter beschikking gestelde materialen zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van Het Ontwerp Departement.

Gebruik en licentie

14. Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Het Ontwerp Departement, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp c.q. de conceptrapportage voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geld het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

15. Ruimer gebruik

Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

16. Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Het Ontwerp Departement veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. Het Ontwerp Departement kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Het Ontwerp Departement als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door Het Ontwerp Departement gehanteerde honorariumtarieven.

17. Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Het Ontwerp Departement de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

18. Bewijsexemplaren

De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, Het Ontwerp Departement kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.

Honorarium

19. Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder zijn normale overheadkosten voor vergoeding in aanmerking.

20. Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien Het Ontwerp Departement door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

21. Gebruiksvergoeding

In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot gebruik van het ontwerp, voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

Betaling

22. Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Het Ontwerp Departement nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%. Zowel buitengerechtelijke kosten als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150.—.

23. Periodieke betalingen

Het Ontwerp Departement heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen. Bij het verzorgen van product- en/of service-inkopen bij derden houd Het Ontwerp Departement zich het recht voor een aanbetaling van ten minste 60% te vragen van de eerder gedane prijsopgave.

24. Opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Het Ontwerp Departement binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen en andere leveringen te gebruiken.

Herroepen en beëindigen opdracht

25. Herroepen opdracht

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Het Ontwerp Departement zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt.

26. Duurovereenkomst

Wanneer de werkzaamheden van Het Ontwerp Departement bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave, die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met in achtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste drie maanden.

27. Beëindigen opdracht

Waneer er sprake is van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Het Ontwerp Departement redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Het Ontwerp Departement het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Het Ontwerp Departement redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft Het Ontwerp Departement, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

Aansprakelijkheid

28. Aansprakelijkheid

Het Ontwerp Departement kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of ontwerp c.q. de conceptrapportage en/of de uitvoering/begeleiding hiervan, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7, een controle heeft uitgevoerd –of van deze mogelijkheid heeft afgezien– en zijn goedkeuring heeft gegeven.

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handleidingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. Het Ontwerp Departement kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.

29. Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Het Ontwerp Departement voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het Het Ontwerp Departement toekomende honorarium.

30. Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Het Ontwerp Departement niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

31. Garantie geleverde materialen

De opdrachtgever vrijwaart Het Ontwerp Departement voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

32. Alle bedragen zijn vermeld in euro's mits anders vermeld.

Overige bepalingen

33. Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden Het Ontwerp Departement niet indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover Het Ontwerp Departement de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

34. Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Het Ontwerp Departement en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Het Ontwerp Departement en de opdrachtgever is de rechter in het arrondissement waar Het Ontwerp Departement is gevestigd, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.

*Het Ontwerp Departement staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 58036032. Heeft u vragen? Dan kunt u deze sturen naar info@hetdepartement.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Wil je meer weten? Bel naar 0341-562052 of